• ARBITRAŻ I MEDIACJE
  • OPINIE, EKSPERTYZY, AUDYTY
  • USŁUGI DORADCZE

Kim jesteśmy?

Parę słów o nas

Inż. Stanisław Kaczmarek
Niezależny Konsultant, Członek zwyczajny SIDiR wpisany na listę Międzynarodowych Ekspertów (Mediatorów i Rozjemców) FIDIC, przygotowanie zawodowe w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju)

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Arbiter przy Gospodarczym Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie

Oferta

Szeroki wachlarz oferowanych usług

ARBITRAŻ I MEDIACJE

Mediacja nie jest wartością samą w sobie, lecz mechanizmem mającym przynieść wyraźny zwrot w rozstrzyganiu powstałego sporu pomiędzy stronami. Oczywiście trudno ocenić skalę tego zwrotu, bo nie poruszamy się po obszarze poddającym się działaniom matematycznym. Należy jednak przyjąć kryteria dające pewną podstawę do ocen. Praktyka dialogu powinna przede wszystkim przynieść poczucie, że partnerzy osiągają cele, czyli potrafią analizować wyzwania rozwojowe stojące przed krajem i jego grupami społecznymi, a także potrafią wyartykułować interesy grup, które reprezentują. Strony powinny jasno widzieć ten proces, proces uczenia się dzisiejszych problemów, a także sposobów ich moderowania oraz rozwiązywania. Debata partnerów w powstałym konflikcie nie musi kończyć się fiaskiem, ale powinna być wkładem w proces zbiorowej edukacji dzięki publikacjom, debatom i całemu procesowi komunikacji ze społeczeństwem za pośrednictwem najróżniejszych form przekazu.

OPINIE, EKSPERTYZY, AUDYTY

Ekspertyza jest to opracowanie zawierające postępowanie diagnostyczne, w wyniku, którego formułowa jest geneza stwierdzonych lub przewidywalnych uszkodzeń, błędów i nie prawidłowości obiektów budowlanych lub ich elementów oraz prognoza co do ich stanów przyszłych. Opracowania te zawierają dyrektywy praktyczne obejmujące zalecania profilaktyki terapeutycznej.

AUDYT- sprowadza się do oceny przez niezależny i uprawniony zespół czy dany przedmiot audytu sprostał wymaganiom (osiągnął cel lub jego działanie jest zgodne ze standardami). Zespół audytujący złożony jest z kilku audytorów (czasami jest tylko jedna osoba dokonująca oceny). Przedmiotem audytu może być osoba, organizacja, system, proces a także produkt.

Opinia biegłego stanowi szczególny środek dowodowy w postępowaniu cywilnym z uwagi na wiadomości specjalne w niej zawarte. Przez wzgląd na fakt, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami, mającymi sprzeczne interesy prawne, cechuje ją wysoki stopień obiektywizmu. W przypadku złożonego charakteru sprawy, koniecznym jest zapewnienie jasności formy i treści opinii.

Elementy opinii: część podmiotowa, część przedmiotowa, teza wnioski, uzasadnienie opinii.

USŁUGI DORADCZE, NADZORY INWESTORSKIE

Z zakresu budownictwa i Prawa Zamówień Publicznych, procesu inwestycji budowlanych, przygotowane i przebieg procesu realizacji inwestycji budowlanych przetargi w procedurach publiczno-prawnych oraz komercyjnych na roboty budowlane. Zarządzanie projektem budowlanym nie zależnie od branży, harmonogram projektu, koordynacja prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu. Utrzymywanie relacji pomiędzy uczestnikami procesu, inspektorami nadzoru, projektantami, wykonawcami, podwykonawcami. Nadzór nad dokumentacją techniczną, prawną i finansową projektu

Portfolio

Przykładowe realizacje

Publikacje

Warto przeczytać

  1. "Konsultant" wyd. SIDiR listopad 2014r Art. "Rozbieżności w dokumentacji w procesie inwestycji budowlanej"
  2. Konferencja Wyższa Szkoła Prawa i Administracji- listopad 2014r. Referat: "Sądownictwo Polubowne i inne formy polubownego rozwiązywania sporów"
  3. Konferencja Nowo Tomyska Izba Gospodarcza - maj 2018r. Referat: "Mediacja jest wartością samą w sobie"